آخرین اخبار شهر

مهندس بهزاد نسیمی

مهندس بهزاد نسیمی با صدور حکمی از جانب شورای اسلامی شهر به سمت سرپرست شهرداری سلمانشهر منصوب گردید.

شهر توریستی سلمانشهر

تغییر استایل

رنگ پوسته