آخرین اخبار شهر

مهندس اسماعیل نصیری

مهندس اسماعیل نصیری با صدور حکمی از جانب شورای اسلامی شهر به سمت سرپرست شهرداری سلمانشهر منصوب گردید.

شهر توریستی سلمانشهر

تغییر استایل

رنگ پوسته